Home

Het Diaconaal WMO Platform Wageningen is opgericht om namens de kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen gesprekspartner te zijn van de gemeente Wageningen over de WMO. Daartoe is het haar eerste taak deze beide partijen steeds te informeren. Zij werkt vanuit de diaconale doelstelling van de kerken en richt zich primair op de implemen­tatie van de WMO in Wageningen. Primair wil zij monitoren hoe de werking van de nieuwe wet is.

Het DWPW is de vertegenwoordiging van de kerken rond de invoering van de WMO en het wil ook invulling geven aan de burgerparticipatie bij de uitvoering van de WMO. Om de kerken naar de overheid toe te vertegenwoordigen (met één mond te spreken) is het nodig dat het diaconaal platform tot een consensus over de WMO komt. Een vertegenwoordiger van de kerngroep is lid van de Adviesraad Wmo/WI.

Organisatie Diaconaal Wmo Platform Wageningen:
voorzitter: Kees van Schagen. E: cg.vanschagen@gmail.com  Tel: 0317-416424 / 06-23694650
Correspondentieadres: Jaap Schouls, Lawickse Allee 76B, 6707 AK Wageningen. E: schouls@planet.nl

Kerngroep:
Jaap Schouls (RvK), voorzitter
Kees van Schagen (PKN)
Eveline van der Vinne  (PKN), (lid Adviesraad Wmo/WI)
Evert de Bruine (GKv)
Hans Sekhuis (RK geloofsgemeenschap)
Kees Bos (NGK), verslagen/web site

In mei 2006 heeft een tiental Wageningse kerken ingestemd met het voorstel om te komen tot een Diaconaal Wmo Platform Wageningen. Inmiddels zijn aangesloten:

ABC Evangeliegemeente Salem
Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv)
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)
Protestantse Gemeente Wageningen (PGW)
R.K. parochie Wageningen
Baptistengemeente
Vineyard gemeente
Raad van Kerken (RvK)

Advertenties